Skip to main content

1. ALGEMENE INFO

1.1. TOEPASSINGSGEBIED

Bedrijfsgegevens:

BLOMBOL FOODS BV
Waterstraat 28, 9910 Knesselare
BTW BE0802.639.465
TEL +32 (0) 477 21 65 65

1.2. PRIVACYBELEID

 1. Bekijk ons privacybeleid op deze pagina.

1.3. KLACHTEN EN BETWISTINGEN

 1. Klachten in verband met gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 10 werkdagen na de postdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de onderneming. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.
 2. Voor iedere betwisting aangaande de huidige factuur zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Voor elke betwisting voor het vredegerecht is de rechtbank van Deinze bevoegd.

2. VERHUUR HOUTOVENS

2.1. ALGEMEEN

 1. De houtovens en bijgeleverde goederen blijven steeds eigendom van ‘Pizzaovens Blomme’.
 2. Door het voorschot te betalen of de geleverde goederen te aanvaarden, erkent de huurder kennis te hebben genomen van de contractvoorwaarden op deze pagina alsook ermee akkoord te gaan.

2.2. BETALING

 1. De waarborg van 250,- euro dient volledig te worden betaald voor de plaatsing of ophaling van de houtoven. Enkel cash, via een elektronisch betalingsverzoek of tegen betalingsbewijs van een vooraf gedane overschrijving.
 2. Na afhaling of levering van onze goederen sturen we u de eindfactuur, ten laatste 10 werkdagen na de datum van ophaling of levering.
 3. Steeds sturen we twee gratis aanmaningen, 3 dagen en 10 dagen na de vervaldag van de facturen. Wanneer de Facturen nadien nog steeds niet zijn betaald na de vervaldag van de tweede gratis aanmaning, zijnde 17 dagen na de vervaldag van de oorspronkelijke factuur, leveren zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Vanaf de derde aanmaning worden telkens bij alle volgende aanmaningen 20 euro administratieve herinneringskosten aangerekend. Ingeval van niet tijdige betaling na de vervaldag van de tweede gratis aanmaning, zijnde 17 dagen na de vervaldag van de oorspronkelijke factuur, is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50. Ingeval de levering van de bestelde goederen / diensten uitblijft, heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.
 4. Alle prijzen op de aangeboden offertes zijn louter indicatief en kunnen veranderen afhankelijk van de grondstofprijzen op de datum van de overeenkomst.

2.3. RESERVATIES

 1. Een reservatie is pas definitief na het storten van het voorschot van 20% van het factuurbedrag. Wanneer u akkoord gaat met de offerte wordt er u een voorschotfactuur opgestuurd.
 2. De huurder stort het voorschot op ons rekeningnummer binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer BE61 7370 6843 0917 met onze referentie als vrije mededeling.
 3. Bij annulering van tussen of gelijk aan 6 tot 10 werkdagen voor de afgesproken datum is een vergoeding van 20%, aldus het voorschot, van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering van minder dan 6 werkdagen voor de afgesproken datum is een vergoeding van 50% verschuldigd.
 4. Indien het voorschot niet op de afgesproken datum is voldaan, behouden wij ons het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

2.4. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De huurder is aansprakelijk vanaf de plaatsing of ophaling van de houtoven tot en met de afbraak of aflevering en voor de volledige huurperiode.
 2. De huurder is vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor verlies, diefstal, breuk en iedere andere kwaliteitsvermindering van het materiaal door welke oorzaak dan ook. De huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de verhuurder tegen nieuwwaarde. Bij schade aan de houtovens zal de prijs worden bepaald naargelang de schade. Herstellingen kunnen enkel uitgevoerd worden door onze firma erkende herstellers en/of constructeurs.
 3. Na controle en reiniging van de bestelling zullen de eventuele tekorten en breuken aan de huurder worden medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 10 werkdagen na uw evenement. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden en van de waarborg afgehouden ten laatste 14 dagen na de melding van de tekorten of breuken.
 4. ‘Pizza Ovens Blomme’ en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kan/kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij een eventueel ongeval bij het gebruik van hun gehuurde goederen.

2.5. PLAATSING

 1. De houtoven wordt enkel geplaatst zoals geschreven staat op Praktische informatie – Pizzaovens Blomme of in de meegeleverde handleiding.
 2. Op het afgesproken moment van ophaling of teruggave, is de houtoven volledig ontruimd en opgekuist zoals in de meegeleverde handleiding of op Praktische informatie – Pizzaovens Blomme staat beschreven, zoniet rekenen wij hiervoor een forfaitaire vergoeding aan van 30,00 € incl. BTW.

3. VERKOOP HOUTOVENS

3.1. ALGEMEEN

 1. Door de geleverde goederen te aanvaarden, erkent de koper kennis te hebben genomen van de contractvoorwaarden op deze pagina alsook ermee akkoord te gaan.
 2. Alle mogelijke aanbiedingen van Pizzaovens Blomme zijn vrijblijvend en duren zolang de voorraad strekt.

3.2. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onze RVS pizzaovens hebben een losse stenen vloer, door de enorme hitte die vrijkomt in een oven zullen door het uitzetten en krimpen van de stenen er vrijwel altijd scheurtjes/breuken ontstaan in deze stenen, dit is een normale eigenschap en  komt niet voor garantie in aanmerking.
 2. Pizzaovens Blomme is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van onzentewege. Daarnaast zijn we nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien Pizzaovens Blomme, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

3.3. BETALING

 1. Het volledige afgesproken bedrag dient ten laatste 5 werkdagen na de datum van aflevering of ophaling van de producten te worden voldaan. Enkel cash, via een elektronisch betalingsverzoek of tegen betalingsbewijs van een vooraf gedane overschrijving op ons rekeningnummer BE73 7350 5802 2960 met onze referentie als vrije mededeling.
 2. Steeds sturen we twee gratis aanmaningen, 3 dagen en 10 dagen na de vervaldag van de facturen. Wanneer de Facturen nadien nog steeds niet zijn betaald na de vervaldag van de tweede gratis aanmaning, zijnde 17 dagen na de vervaldag van de oorspronkelijke factuur, leveren zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Vanaf de derde aanmaning worden telkens bij alle volgende aanmaningen 20 euro administratieve herinneringskosten aangerekend. Ingeval van niet tijdige betaling na de vervaldag van de tweede gratis aanmaning, zijnde 17 dagen na de vervaldag van de oorspronkelijke factuur, is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50. Ingeval de levering van de bestelde goederen / diensten uitblijft, heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.
 3. Alle prijzen op de aangeboden offertes zijn louter indicatief en kunnen veranderen afhankelijk van de grondstofprijzen op de datum van de overeenkomst.

3.4. LEVERING EN VERZENDING

 1. Pizzaovens Blomme heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:· Bij betaling vooraf versturen wij de bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.· Bij afhalen ( uitsluitend op afspraak) worden de artikelen geleverd nadat contante betaling heeft plaatsgevonden.De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
 2. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. De levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed. Echter Carawela zal alles in het werk stellen om met betrokken partijen tot een goede oplossing te komen.

3.5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Pizzaovens Blomme is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Pizzaovens Blomme zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

3.5. RUILEN EN HERROEPINGSRECHT

 1. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat  constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Stuur daarvoor een mail naar contact@pizzaovensblomme.be 
 2. Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, behoudt Pizzaovens Blomme de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen veertien dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, de koopovereenkomst te laten ontbinden en het artikel te retourneren.Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail of telefonisch aan ons meld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn.Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De verzendkosten, kosten van retour zenden en eventuele rembourskosten zijn voor rekening van de klant. In het geval dat U reeds betaald heeft, zal Pizzaovens Blomme binnen dertig dagen de betaling terugstorten.

Dit laatste geld louter voor consumenten, niet voor bedrijven.

4. CATEROPDRACHTEN

4.1. RESERVATIES

 1. Een reservatie is pas definitief na het storten van het voorschot van 20% van het factuurbedrag. Wanneer u akkoord gaat met de offerte wordt u een voorschotfactuur opgestuurd.
 2. De huurder stort het voorschot op ons rekeningnummer binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur op het rekeningnummer BE73 7350 5802 2960 met onze referentie als vrij mededeling.
 3. Goedgekeurde offertes kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden indien de datum van annulatie tot het feest minstens 30 kalenderdagen bedraagt.
 4. Events die geannuleerd worden binnen een termijn van 30 tot 10 kalenderdagen voor de datum van het feest worden aangerekend aan 20% van de bevestigde offerteprijs.
 5. Events die geannuleerd worden binnen de 10 dagen tot de datum van het feest worden aangerekend aan 50% van de bevestigde offerteprijs.
 6. Indien het voorschot niet op de afgesproken datum is voldaan, behouden wij ons het recht de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

4.2. BETALING

 1. Het volledige afgesproken bedrag dient ten laatste 5 werkdagen na de datum van het feest te worden voldaan. Enkel cash, via een elektronisch betalingsverzoek of tegen betalingsbewijs van een vooraf gedane overschrijving op ons rekeningnummer BE73 7350 5802 2960 met onze referentie als vrije mededeling.
 2. Steeds sturen we twee gratis aanmaningen, 3 dagen en 10 dagen na de vervaldag van de facturen. Wanneer de Facturen nadien nog steeds niet zijn betaald na de vervaldag van de tweede gratis aanmaning, zijnde 17 dagen na de vervaldag van de oorspronkelijke factuur, leveren zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Vanaf de derde aanmaning worden telkens bij alle volgende aanmaningen 20 euro administratieve herinneringskosten aangerekend. Ingeval van niet tijdige betaling na de vervaldag van de tweede gratis aanmaning, zijnde 17 dagen na de vervaldag van de oorspronkelijke factuur, is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50. Ingeval de levering van de bestelde goederen / diensten uitblijft, heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.
 3. Alle prijzen op de aangeboden offertes of proforma-facturen zijn louter indicatief en kunnen veranderen afhankelijk van de grondstoffenprijzen op de datum van de overeenkomst.